Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste - Fysio & Valmennus Nico Rinne

1. Yleistä

Tämä tietosuojaseloste on Fysio & Valmennus Nico Rinteen (jäljempänä myös "Rekisterinpitäjä") asiakasrekisteriin soveltuva informointiasiakirja. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Rekisterinpitäjän keräämiä henkilötietoja ja niiden käsittelyä.

2. Rekisterinpitäjä

Fysio & Valmennus Nico Rinne
Y-tunnus: 3113354-3
Tiilimäentie 4, 28500 PORI

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nico Rinne
info@nicorinne.com
Puh. 040 8616 714

4. Rekisterin nimi

Fysio & Valmennus Nico Rinne, asiakasrekisteri.

5. Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään sopimukseen perustuvan asiakassuhteen, oikeutetun edun, rekisteröidyn suostumuksen, lakisääteisen velvoitteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteröityjä henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän palveluihin liittyvien asiakassuhteiden hoitamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen, analysointiin ja tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Henkilötietoja käsitellään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten sekä ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden täyttämiseksi. Rekisterinpitäjä kerää tietoja myös asiakkaan tunnistamiseksi ja väärinkäytösten estämiseksi.

Rekisterinpitäjä ei käytä henkilötietoja automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

7. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri koostuu IT-järjestelmien avulla pidettävistä rekistereistä sekä manuaalisesti pidetyistä asiapaperiarkistoista.

Rekisteriin voidaan tallentaa rekisteröityyn liittyvinä tietoina

 • rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, henkilötunnus, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, käytettävä kieli ja kansalaisuus
 • yhteyshenkilön nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, käytettävä kieli ja kansalaisuus
 • työnantajayrityksen nimi, y-tunnus, postiosoite, ALV-numero
 • sopimukseen perustuvaan asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot ja tiedot palveluiden käytöstä
 • laskutukseen liittyvät tiedot
 • tiedot asiakaspalvelutilanteisiin liittyvästä viestinnästä.

Rekisterinpitäjä noudattaa henkilötietoja käsitellessään tietojen minimoinnin periaatetta.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään ja päivitetään pääsääntöisesti ainoastaan rekisteröidyltä itseltään saamien tietojen sekä asiakassuhteen hoitamiseen liittyvien asiakirjojen ja dokumenttien avulla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös erinäisistä julkisista ja yksityisistä rekistereistä, kuten kaupparekisteristä.

9. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteristä luovutetaan tietoja kolmansille osapuolille vain poikkeustapauksissa.

Rekisteristä luovutetaan tietoja vain asiakkaan suostumuksella tai silloin, kun tietojen luovuttamisesta on erikseen säädetty, esimerkiksi vero-, ulosotto-, poliisi- tai sosiaaliviranomaisille. Henkilötietojen tietopyynnöstä informoidaan aina rekisteröityä, mikäli lainsäädäntö sen sallii.

10. Henkilötietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta tai siirretä henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa, joihin on rajoitettu pääsy. Muut fyysiset asiapaperiarkistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy omiin tietoihin ja tarkastaa häntä koskevat käsiteltävät henkilötiedot
 • saada virheelliset tiedot oikaistuksi tai puutteelliset tiedot täydennetyksi
 • vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos rekisteröity kokee, että Rekisterinpitäjä on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti tai henkilötietojen käsittelyyn ei ole lainkaan oikeutta
 • vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä ottamalla yhteys Rekisterinpitäjään. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarkentamaan rekisteröidyn pyyntöä kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyys ennen pyynnön käsittelemistä. Mikäli Rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelyyn on lainsäädännöstä johtuva oikeus tai velvollisuus, voi Rekisterinpitäjä kieltäytyä pyynnöstä.

13. Evästeet

Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle, kun rekisteröity vierailee verkkosivuilla. Selain lähettää tiedon vierailustanne takaisin verkkosivulle, kun vierailette siellä uudestaan. Kaikki nykyaikaiset verkkosivut käyttävät evästeitä tarjotakseen entistä käyttäjäystävällisemmän, turvallisemman ja sujuvamman selainkokemuksen.

Rekisteröity voi poistaa tai estää evästeet selaimen asetusten avulla.

14. Selosteen muuttaminen

Fysio & Valmennus Nico Rinne kehittää jatkuvasti liiketoimintaansa ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä selostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.